جلسه اعضای کمیسیون آموزش مجلس با دانشگاهیان استان خراسان در دانشگاه علوم اسلامی رضوی 15 تیر ماه 1396

شرح گزارش: به گزارش روابط عمومی جلسه اعضای کمیسیون آموزش مجلس با دانشگاهیان استان خراسان در پنجشنبه پانزدهم تیر ماه در اتاق جلسات دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد.
نام عکاس:
تاریخ بارگذاری:

1396/4/18 يكشنبه

تعداد بازديد: -