حقوق بین الملل-کارشناسی ارشد


عنوان

دانشجو

استاد راهنما

سال

1

جرائم علیه بشریت درحقوق جزای بین الملل بانگاهی ویژه به فجایع افغانستان

غلام حیدرعلامه

حسین میرمحمدصادقی

1380

2

بررسی مجازاتهای بدنی درحقوق بین الملل واسلام باتوجه به مفاهیم حقوق بشر

عباسعلی نظرجانی

مصطفی محقق داماد

1383

3

حقوق اسیران جنگی ازدیدگاه اسلام وحقوق بین الملل

محمدحسین امینی

مصطفی محقق داماد

1383

4

شورای امنیت درطلیعه هزاره سوم

رسول سلطانی

ابراهیم بیگ زاده

1383

5

جنایات جنگی دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) و...

محمدعلی قاسمی

محقق داماد

1383

6

بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشردوستانه ازدیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

حسین مهدی هادی

ابراهیم بیگ زاده

1384

7

بررسی مقایسه ای حقوق خانوادگی زوجین در...

علی بختیاری

گودرزافتخارجهرمی

1384

8

جهانی شدن حقوق کیفری وچالشهای فراروی آن

صادق باقری

ابراهیم بیگ زاده

1384

9

بررسی رای دادگاه بین المللی حقوق دریا درقضیه کشتی سایگا

حسن یزدانی

ابراهیم بیگ زاده

1384

10

بررسی اقدامات تلافی جویانه ازدیدگاه اسلام وحقوق بین الملل

سید حسین حسینی

محمدهادی معرفت

1385

11

بررسی دعوای ایران دردیوان بین المللی دادگستری درموردحمله به سکوهای نفتی

حسین صابری

گودرزافتخارجهرمی

1385

12

حمایت از غیر نظامیان (اشخاص و اموال) در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل

عیسی احمدآبادی

ابراهیم بیگ زاده

1386

13 اسلام و حقوق دیپلماتیک محمدحسین پورامینی گودرز افتخار جهرمی 1388
14 اثر جنگ بر معاهدات در اسلام و حقوق بین الملل حسین جهانی خضربیگی عباسعلی کدخدایی 1390
15 عدم مداخله در امور کشورهای دیگر از نظر اسلام و حقوق بین الملل جعفر زنگنه شهرکی عباسعلی عمید زنجانی 1387
16 برابری جنسیتی و نقش آن در توسعه کشورها از منظر اسلام و حقوق بین الملل حبیب نوری ابراهیم بیگ زاده 1390
17 شبیه سازی از منظر حقوق بشر محمد موسی زاده سید محمد قادری سیدفاطمی 1386
18 بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل در پرتو بحران کوزوو حسین مهدی هادی ابراهیم بیگ زاده 1385
19 بررسی مقایسه ای حقوق خانوادگی زوجین در کنوانسیون جهانی علی بختیاری گودرز افتخار جهرمی 1385
20 تروریسم از منظر اسلام و حقوق بین الملل مهدی فتحی علیرضا دیهیم 1387
21 بررسی مفهوم شکنجه از دیدگاه کنوانسیون منع شکنجه و اسلام علی اکبر نیرومند عباسعلی کدخدایی 1388
22 جایگاه حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل احمد فدوی بنده قرائی عباسعلی کدخدایی 1386
23 مفهوم آموزه جنگ مشروع از نظر اسلام و حقوق بین الملل حمیدرضا قنبری نژاد اصفهانی گودرز افتخار جهرمی 1388
24 حقوق بیگانگان در اسلام و حقوق بین الملل ابراهیم سنجری فرهاد خمامی زاده 1386
25 حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه با توجه به حقوق اسلام و اسناد بین الملل سیدرضا موسوی ثابت سیدعلی هنجنی 1387
26 حمایت از سلامتی جسمی و روانی اطفال در اسلام و حقوق بین الملل مصطفی حسینی سیدمصطفی محقق داماد 1387
27 راهکارهای حقوقی ایجاد اتحادیه جهان اسلام محمدتقی خدادادی گودرز افتخار جهرمی 1387
28 شبیه سازی از منظر حقوق بشر محمد موسی زاده سیدمحمد سیدفاطمی 1386
29 عدم مداخله در امور کشورهای دیگر از نظر اسلام و حقوق بین الملل جعفر زنگنه شهرکی عباسعلی عمید زنجانی 1387
30 مفهوم آموزه جنگ مشروع از نظر اسلام و حقوق بین الملل حمیدرضا قنبری ن‍‍ژاد اصفهانی گودرز افتخار جهرمی 1388
 31  کرامت انسان در اسلام و حقوق بین الملل  محمد رضائی  سیدقاسم زمانی 1388
32  دفاع مشروع و مقابله بمثل از منظر حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اسلامی با تکیه بر جنگ غزّه  محمد نجف زاده  علیرضا دیهیم  1391
33  جهان شمولی حقوق بشر و اجرای حدود اسلامی  سیدعلی حسینی سراب  سیدمحمد قادری سیدفاطمی 1392
34  آثار حقوقی جنگ بر روابط دیپلماتیک از نگاه اسلام و حقوق بین الملل  صقر صبوح  علیرضا دیهیم  1392
35  مسئولیت نیروهای اشغالگر در اسلام و حقوق بین الملل با تأکید بر اشغال بلندیهای جولان  کامل اسماعیل  عباسعلی کدخدایی  1392
36  اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها (با توجه به مسئله سوریه و بحرین)  مهدی معظمی گودرزی  علیرضا دیهیم  1392
 37  آثار بطلان، فسخ و تعلیق معاهدات بر اجرای آن در حقوق بین الملل و اسلام  حسین سعیدی  علیرضا دیهیم  دفاع نشده
 38 اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری با نگاهی به فقه  سیدمجتبی علوی  سیدقاسم زمانی  دفاع نشده 
 39  بررسی حبس افراد به علت ناتوانی در تأدیه دین ازمنظرفقه،حقوق ایران و حقوق بین الملل بشر  سیدجلال محمدپور زرومی  سیدقاسم زمانی   دفاع نشده
 40  بررسی مشروعیت تحریم یکجانبه آمریکاعلیه ایران و تعارض آن با حقوق بنیادین بشراز منظراسلام و حقوق بین الملل  مهدی مهرابی  عباسعلی کدخدایی  دفاع نشده 
 41  تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران درخصوص آزادی بیان باتوجه به گزارشات ارائه شده به سازمان ملل  سیدحسین رسولی  علیرضا دیهیم  دفاع نشده 
 42  ساخت جزایرمصنوعی درامارات متحده عربی ازمنظرحقوق بین الملل  محسن علیزاده  ابراهیم بیگ زاده   دفاع نشده
 43 ممنوعیت ساخت و کاربرد سلاحهای کشتار جمعی در حقوق بین الملل و اسلام  سیدمصطفی طباطبائی  ابراهیم بیگ زاده  دفاع نشده 
 44 حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و حقوق اسلام علی باقری اصل احمد مؤمنی راد دفاع شده

بيشتر