رشته حقوق جزا و جرم شناسی-دکتری


  عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در امور کیفری در حقوق اسلام و حقوق موضوعه
عبدالرضا اصغری
محمدعلی اردبیلی

90

2

حقوق کیفری سوء عرضه کالا و تقلّب در معامله (بررسی و تطبیق بین فقه الجزاء و حقوق ایران و کامن لا)

رضا دانشور ثانی

حسین میرمحمدصادقی

90


بيشتر