مقطع دکتری


 لیست رساله های مقطع دکتری
 
 
رشته علوم قرآنی و حدیث
 
  عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

آیات مورد استناد در علم اصول فقه رضا حق پناه مصطفی اشرفی

1388

2

آسیب شناسی فهم حدیث

سیدعلی دلبری

محمدعلی مهدوی راد

1389

3

 اسلام و محیط زیست

محسن نورایی

سیدمحمد باقر حجتی

1390

4

بازتاب قرآن در ادعیه معصومان ع

علی خیاط

محمدعلی مهدوی راد

1389

5 جریان شناسی تفاسیر قرن 13 و 14 شبه قاره هند سیدزوار حسین شاه سیدمحمدباقر حجتی 1389
6 زیباشناسی قرآن (بررسی جلوه های زیبائی در سبک بیانی قرآن) حسن خرقانی محمدعلی مهدوی راد 1388
 7  گستره اسباب نزول در تفاسیر متقدّمان شیعه (تفسیر قمی، فرات کوفی، عيّاشی و تبیان شیخ طوسی)  سیدمهدی احمدی نیک
 سیدمحمد باقر حجتی
 1389
 8  گامی به سوی تقریب با سیری در فقه صحیح بخاری  سیدعلی سجادی زاده
 علی علمی اردبیلی
 1390
 
 

بيشتر