رشته حقوق خصوصی -دکتری


عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

بررسی اعتبارفقهی شخصیت حقوقی
قاسم نخعی پور
محمدعلی سعیدی
دفاع نشده
 2  مسؤلیت و غرامت در دعاوی ناشی از نقض قرارداد در سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر رویه داوری اکسید  غلامرضا یزدانی  امیر حسین آبادی  دفاع نشده

3

نقش اصول لفظیه در رفع ابهام
محمدعبدالصالح شاه نوش فروشانی
سیدمصطفی محقق داماد
دفاع نشده

بيشتر