رشته فلسفه و کلام اسلامی-دکتری


عنوان دانشجو استاد راهنما سال

1

بررسی تطبیقی برهان وجودی بر اثبات وجود خدا در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی رحمت الله کریم زاده سرچشمه سیدحمید طالب زاده 1392

2

ادراکات اعتباری ازدیدگاه علامه طباطبایی وشیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) مصطفی اسفندیاری عزیز اله فیاض صابری 1393
 3  بررسی تطبیقی مبانی کلام شیعه ومعتزله  محمد سلامی  رضا اکبریان  دفاع نشده

4

روش شناسی معارف دینی محمداسحاق عارفی حسین غفاری دفاع نشده

4

وجود منبسط و سلسله طولی علل غلامعلی مقدم سیدعلی حسینی شریف دفاع شده

بيشتر