حقوق خصوصی -کارشناسی ارشد


عنوان
دانشجو
استاد راهنما
سال
1
آثارانواع بیع بلحاظ موعد تسلیم عوضین
علی رحیم پورکامی
امیرحسین آبادی
1379
2
اثرقبض درعقدوقف
احمدطباطبایی یزدی
امیرحسین آبادی
1379
3
مسئولیّت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معابر در فقه و حقوق ایران عبدالله مهرعلی تبار عباس قاسمی حامد
1388
4
قلمرو شرط برائت درقراردادهای پزشک وبیمار
محمدرضا بصیری
امیرحسین آبادی
1380
5
کاهش ارزش پول وراههای جبران آن
مهدی بصیری
امیرحسین آبادی
1380
6
توابع مبیع
علی فراشیانی
امیرحسین آبادی
1381
7
نقش اضطرار درحقوق مدنی
حسن نوری شوراب
امیرحسین آبادی
1381
8
تعرض به سندونحوه رسیدگی به آن درحقوق ایران
جعفر پوربدخشان
امیرحسین آبادی
1382
9
اضطرار واکراه درحقوق جزای ایران وفقه امامیه
سید محسن موسوی فر
میرمحمدصادقی
1383
10
بررسی حقوقی شرط مجهول واثرآن درقرارداد
محمدجعفرعبداللهی
امیرحسین آبادی
1383
11
بررسی فقهی-حقوقی شرط سپرده گذاری درعقدقرض
سیدعلی صالح
امیرحسین آبادی
1383
12
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات دراسنادتجارتی
حسن نوری
امیرحسین فخاری
1384
13
بررسی امکان صدور حکم حجرمعتاد به درخواست ذی نفع
ابراهیم میرفاطمی
مصطفی محقق داماد
1384
14
بررسی شرط عدم مسئولیت درحقوق ایران
مجتبی تقی زاده
میرقاسم جعفرزاده
1384
15
بررسی فقهی-حقوقی رابطه حقوقی انسان بااعضای بدن
مهدی علیزاده
میرقاسم جعفرزاده
1384
16
داوری ونقش آن درحل معضلات قوه قضائیه
رحیم جعفری
حمیدرضانیکبخت
1384
17
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان وفروشندگان کالا دربرابر مصرف
مهدی عریضی
عباس قاسمی حامد
1385
 18
 اجرای اجباری تعهد در فقه و حقوق مدنی ایران
 صفرعلی فتح اللهی
 تمیر حسین آبادی
 1385
 19
 آثار عدم رعایت تشریفات بر قراردادها در فقه و حقوق موضوعه
 حسین شعبان پور
امیر حسین آبادی
1386
 20
 آثار تعلیق در عقود و شروط
 محسن سروری یدکی
سیدمصطفی محقق داماد
1388
 21
 بررسی تفاوتهای دیه (زن و مرد مسلمان و کافر) و نقش زمان و مکان در آن
 سیدحسن چراغی
سیدمصطفی محقق داماد
1385
22 باروری مصنوعی و احکام فقهی حقوقی طفل ناشی از آن حسین مهدوی پور سیدمصطفی محقق داماد 1386
23 بررسی تطبیقی نفقه اقارب در فقه اسلامی و حقوق ایران احمد شعبانی نجات الله جورابراهیمیان 1387
24 بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت غلامرضا یزدانی محمدعلی سعیدی 1388
25 بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون 1980 وین راجع به بیع حسین وکیل زاده ثانی میرقاسم جعفرزاده 1390
26 بررسی تطبیقی اسباب فسخ بیع در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون 1980 وین راجع به بیع مصطفی عباسی میرقاسم جعفرزاده 1390
27 انتقال تعهّد در فقه و حقوق ایران حسن همتی فر محمدعلی سعیدی 1390
28 بررسی فقهی - حقوقی ادارة مال غیر (ماده 306 قانون مدنی) اسفندیار صفری سیدمصطفی محقق داماد 1386
29 بررسی شبیه سازی و آثار حقوقی ناشی از آن سیدعلی عباس نیای زارع گودرز افتخارجهرمی 1387
30 بررسی فقهی حقوقی صلح دعوی علیرضا سلطانی متهور سیدمصطفی محقق داماد 1387
31 بررسی فقهی حقوقی اعتبار و آثار سلب حق (ماده 959 ق م) علی اکبر نهضتی میرحسین عابدیان 1387
32 بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق محمدشریف ابراهیمی عباس قاسمی حامد 1387
33 بررسی فقهی و حقوقی تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی اصغر عزیزی قورتانی امیر حسین آبادی 1387
34 بررسی ماهیت حقوقی فقهی بیع زمانی محمد احمری امیر حسین ابادی 1387
35 بررسی فقهی حقوقی خرید و فروش حقّ حسین نصرتی میرحسین عابدیان 1388
36 بررسی فقهی و حقوقی خروج صغیر از حجر محمد اکبری میرقاسم جعفرزاده 1389
37 بررسی فقهی حقوقی خرید و فروش با ثمن شناور محمد شورگشتی میرقاسم جعفرزاده 1389
38 بررسی فقهی حقوقی خسارت قابل جبران در فقه و حقوق ایران مهدی جعفری امیرحسین آبادی 1389
39 بررسی فقهی حقوقی موانع انتقال مالکیّت در بیع مجید حدادی منش سیدمصطفی محقق داماد 1389
40 بررسی فقهی و حقوقی اثر شرط باطل در عقد محسن شاهبازی محمدعلی سعیدی 1390
41 بررسی مجازات قصاص اطراف در فقه و حقوق حسین بهمن آبادی سیدحسن سادات حسینی 1385
42 بررسی و نقد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده علیرضا عشرتی عزت الله عراقی 1386
43 بررسی ماهیت قرارداد سفارش ساخت و اعتبار آن در فقه و حقوق حمیدرضا بنی اسدی میرحسین عابدیان 1387
44 بررسی مبانی فقهی و حقوقی شوراهای حل اختلاف عبدالرسول دنیائی حمیدرضا نیکبخت 1387
45 بررسی ماهیت فقهی حقوقی شرکتهای با ساختار هرمی فخرالدین سهرابی کواری امیرحسین فخاری
1387
46 بررسی ماهیت و وضعیت بیع شرط و مقایسه آن با معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق مرتضی میرزایی گل شیخ امیر حسین آبادی 1390
47 تعدیل قضایی قرارداد مبانی و قلمرو آن    علی گلنارکار امیر حسین آبادی 1387
48 تعدیل مهر از منظر فقه و حقوق حسین حلبیان امیر حسین آبادی 1388
49 تولیت در وقف و وظایف و اختیارات متولی سیدروح الله موسوی پور سیدمصطفی محقق داماد 1388
50 داوری از نگاه فقه حیدر نوری زاده حمید رضا نیکبخت 1386
51 حدود دخالت دادگاه در داوری های داخلی و بین المللی محمدهادی بختیاری فر حمیدرضا نیکبخت 1386
52 حق الإرث زوجه از ما ترک زوج در فقه و حقوق سیداحمد حسینی حسین مهرپور 1390
53 راهکارهای حمایتی فقه و حقوق اسلامی از حقوق زن در ازدواج محمدتقی مناقبی حسین مهرپور 1390
54 طلاق حاکم و احکام و آثار مترتب بر آن عارف حمداللهی علی صفاری 1386
55 فرزند خواندگی در حقوق ایران و فقه اسلام مهدی صدوقی امیر حسین آبادی 1386
56 عقد مشارکت مدنی و چگونگی اعمال آن در نظام بانکداری بدون ربا محمدعلی رمضانی امیر حسین آبادی 1390
57 مبانی مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی قاسم نخعی پور میرحسین عابدیان 1387
58 حمایت از طرف ضعیف در قرارداد سیدمجتبی سلطانی قاسمی حامد عباس 1391
59  مسولیت مدنی اشخاص حقوقی نسبت به الودگی هوادرفقه.حقوق  طالب ملائی  محمدحسین رمضانی قوام آبادی 1391
 60  بررسی فقهی حقوقی بیع مال آینده  هادی خیری  محمدعلی سعیدی  1391
 61  بیمه عدم النفع در حقوق ایران ‘فقه امامیه وحقوق انگلستان  سیدهادی رمضانی کریمی  منصور امینی  1391
 62  بررسی امکان وقف پول درفقه وحقوق موضوعه  سیدمرتضی میرزاده گودرزی  محمدعلی سعیدی  1392
 63  بررسی تلف مال توقیف شده در تأمین خواسته  عبداله قاسمی کله مسلمانی  میرحسین عابدیان  1392
 64  توثیق غیر عین در حقوق تطبیقی و فقه اسلام  کاظم برزش آبادی  امیر حسین آبادی  1392
 65  قواعد عمومی مسؤلیت مدنی ناشی از فعل غیر  سیدروح اله علویان کرانی  سیدحسن وحدتی شبیری  1392
 66  ضابطه مبطل بودن شرط ضمن عقد(ماده۲۳۳ق م)وتطبیق آن با فقه  ابوالفضل فرح بخش  محمدعلی سعیدی  1392
 67  قلمرونظارت اداره اوقاف برموقوفات  حامد مهدوی  رضا دانشورثانی  1392
 68  وقف اشخاص حقوقی جلیل جبارخودی بناب  محمدعلی سعیدی  1392
 69  وقف سهام درفقه وحقوق  مهدی رجبی کیا  حسین سیمایی  1392
 70  بررسی مفهوم توقف درلایحه قانون تجارت ومقایسه آن بامقررات فعلی وفقه  مصطفی مروی  محمدرضا پاسبان  1392
 71  استبدال وقف در فقه و حقوق ایران  علی آقائی میبدی  رضا حق پناه  دفاع نشده
 72  اوراق صکوک درفقه وحقوق  سیدعباسعلی وهاب زاده موسوی  محمدعلی سعیدی  دفاع نشده
 73  بررسی حق سرقفلی در قانون موجر و مستأجر سال 76  امید مومنی الکامی  امیر حسین آبادی  دفاع نشده
 74  بررسی فقهی حقوقی حق تقدیمی (حق پذیره)  فرزاد بهشتی توندری  عبدالرضا اصغری  دفاع نشده
 75  بررسی فقهی حقوقی قاعده « المبیع یملک بالعقد»  عباس موحدی نسب  سیدحسن وحدتی شبیری  دفاع نشده
 76  بررسی فقهی و حقوقی اراده ظاهری و باطنی  محمد تشکری صالح  میرحسین عابدیان  دفاع نشده
 77  بررسی ماهیت ولایت در نکاح در فقه و قانون مدنی  رحیم علیش پور  محمدهادی معرفت  دفاع نشده
 78  بررسی مشروعیت خسارت معنوی در فقه و حقوق  احمد حسنی  امیر حسین آبادی  دفاع نشده
 79  توزیع خسارت در تداخل اسباب  حسینعلی صادقی  امیر حسین آبادی  دفاع نشده
 80  تهاتردرفقه وحقوق  ذبیح الله بدری  منصور امینی  دفاع نشده
 81  جایگاه حسن نیت در ضمان قهری از منظر فقه و حقوق  احمد قلی پور  سیدمصطفی محقق داماد  دفاع نشده
 82  داوری اجباری  سیدمحمدحسین نقیبی  حسین سیمایی  دفاع نشده
 83  رابطه اضطرار و مسؤلیت مدنی در فقه وحقوق ایران  علی اکبر باقری رستم آباد  امیر حسین آبادی  دفاع نشده
 84  شرط درایقاعات  سیدمحمدباقر حسینی  سیدمصطفی محقق داماد  دفاع نشده
 85  مسؤلیت مدنی ناشی از تبلیغات سوء کالا  دانیال شیخ الاسلامی  سیدحسن وحدتی شبیری  دفاع نشده
 86  مسؤلیت مدنی ناشی از مشورت نادرست  احمد مؤمنی فر  امیر حسین آبادی  دفاع نشده
 87  مسئولیت مدنی سرپرست صغار و مجانین در حقوق ایران و فقه اسلامی  حسین دشتی فدکی  میرحسین عابدیان  دفاع نشده
 88  معامله با خود در نهادهای نمایندگی  رضا ترکانلو  محمدعلی سعیدی  دفاع نشده
 89  نظریه حق طریقی وآثارآن درفقه وحقوق عقیل رضاپوریزدان آباد  محمدعلی سعیدی  دفاع نشده
90  نقش عرف در تعیین توابع مبیع  محمد کاهانی سیدمصطفی محقق داماد  دفاع نشده
91 توزیع خسارت در تداخل اسباب حسینعلی صادقی امیر حسین آبادی دفاع شده
92 مسؤلیت مدنی ناشی ازارائه مشورت نادرست احمد مؤمنی فر امیر حسین آبادی دفاع شده
93 مسؤلیت و غرامت در دعاوی ناشی از نقض قرارداد در سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر رویه داوری اکسید غلامرضا یزدانی محسن محبی دفاع شده

بيشتر