گاهنامه گفتمان اقتصادیترتیب انتشار : گاهنامه
صاحب امتیاز : گروه اقتصاد
مدیر مسئول : محمدامین قدم یاری
سردبیر : مهدی عادل

آخرین شمارگان
بزودی ...

1397/2/23 يكشنبه