دوفصلنامه گفتمان فقه و اصولترتیب انتشار : دو فصلنامه 
صاحب امتیاز : گروه فقه و اصول
مدیر مسئول : حمیدرضا مهاجر
سردبیر : سجاد میری بهلولی

آخرین شمارگان
بزودی ...

1397/2/23 يكشنبه