دوفصلنامه گفتمان حقوقیترتیب انتشار : دو فصلنامه 
صاحب امتیاز : گروه حقوق
مدیر مسئول : امید عادل
سردبیر : محمد جواد فخر

آخرین شمارگان
بزودی ...

1397/2/23 يكشنبه