دانشگاه علوم اسلامی
فراخوان ها

همایش قرآن کریم جامعیت و جهانی بودن

همایش علمی «قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن» با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی در اسفند ماه 1396 برگزار خواهد شد.
دوشنبه 10/7/1396ادامه مطلب