دفتر ریاستhttp://razaviac.aqr.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=f5c0b7e5-6d84-4993-b570-ddf9d268be60 غلامحسین امانتی
تحصیلات: کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
سمت: رئیس دفتر ریاست
تلفن:05132230773 
پست الکترونیکی:amanati@razavi.ac.ir
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

کارشناس دفتر ریاست: سیدمهدی جعفری
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 05132250037
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره دو