پذیرش عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم اسلامی رضویبه گزارش روابط عمومی دانشگاه در این دوره دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای تأمین نیاز خود به اعضای هیئت علمی در رشته های اقتصاد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، جامعه شناسی، روانشناسی، روابط بین الملل، علوم ارتباطات اجتماعی، حقوق و تصوف و عرفان از بین دارندگان مدرک دکتری مرتبط یا سطح چهار حوزه علمیه عضو هیئت علمی تمام وقت جذب خواهد کرد.
این گزارش حاکی است داوطلبان می توانند با ورود به سایت مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در صورتی که دارای شرایط اختصاصی دانشگاه باشند در این دوره شرکت نمایند.
شایان ذکر است بعد از بررسی اولیه مدارک داوطلبان، دانشگاه برای جلسه اختبار از ایشان دعوت به عمل خواهد آورد.
شرابط جذب به شرح زیر می باشد:
 
جنسيت رشته تعداد بومي بودن نوع تقاضا گرايش ها توضيحات
مرد اقتصاد 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها شرايط اختصاصي: آشنايي با فقه و اصول
مرد فقه و مباني حقوق اسلامي 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  فقه و مباني حقوق اسلامي شرايط اختصاصي: 1-حداقل دو سال سابقه خارج فقه و اصول
2-حداقل 5سال سابقه تدريس دانشگاهي
3-حداقل سه سال سابقه تدريس سطح دو و سه حوزه
مرد جامعه شناسي 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها شرايط اختصاصي: 1-آشنايي با علوم اسلامي 2-دارابودن سطح سه حوزوي
مرد جامعه شناسي 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  جامعه شناسي شرايط اختصاصي: 1-آشنايي با علوم اسلامي 2-آشنايي با علوم حوزوي
مرد روانشناسي 3 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها شرايط اختصاصي: 1-سابقه تدريس دانشگاهي دو سال 2-آشنايي با علوم اسلامي
مرد روابط بين الملل 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  روابط بين الملل شرايط اختصاصي: 1-سابقه فعاليت فرهنگي و تبليغي 2-آشنايي با علوم اسلامي 3-سابقه دوسال خارج فقه و اصول يا تعهد شرکت در دروس حوزوي و ارتقاي سطح علمي
مرد علوم ارتباطات 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  علوم ارتباطات شرايط اختصاصي: 1-سابقه فعاليت فرهنگي و تبليغي 2-آشنايي با علوم اسلامي 3-سابقه دوسال خارج فقه و اصول يا تعهد شرکت در دروس حوزوي و ارتقاي سطح علمي
مرد حقوق 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  بين الملل شرايط اختصاصي: 1-سطح سه حوزه
2-تسلط به يک زبان
مرد تصوف و عرفان اسلامي 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  عرفان اسلامي شرايط اختصاصي: 1-تسلط بر حکمت متعاليه 3-حداقل چهارسال خارج فقه و اصول