معاونت اداری و پشتیبانی


سعید پور زرندی
تحصیلات:   کارشناسی حسابداری

تلفن مستقیم: 051132256244

تلفن داخلی240 - 051132218990

پست الکترونیکی:

نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2


 اهم فعالیتها

  •  برر سی و ارزیابی پیشنهادات مختلف امور اداری، پشتیبانی و مالی و ارائه آنها به شورای دانشگاه.
  •  نظارت بر انجام امور مکاتبات اداری.
  •  بررسی تشکیلات سازمانی دانشگاه و برآورد نیروى انسانى مورد نیاز.
  •  نظارت بر اداره امور مالى و ادارى دانشگاه و مراقبت بر رعایت مقررات مالى و ادارى.
  •  نظارت بر اداره امور استخدامى مطابق با مقررات و آیین‏ نامه ‏ها.
  •  نظارت و اظهار نظر در تهیه و تدارک نیازمندیهاى دانشگاه طبق مقررات.
  •  نظارت بر اجرای آیین‏ نامه مالى و معاملاتى دانشگاهها.
  •  هماهنگی و نظارت بر انجام امور نگهبانى و انتظامى دانشگاه.
  •  انجام کلیه امور حقوقى دانشگاه و استفاده از نظرات متخصصین در موارد لزوم.
  •  اتخاذ تصمیم در مورد نحوه برنامه ریزی فعالیتهای اجرایی واحدهاى تابعه.
  •  حصول اطمینان از حسن اجراى وظایف واحدهاى تابعه از طریق اعمال نظارت بر کار آنها.
  •  ایجاد هماهنگى بین فعالیت واحدهاى تابعه.
  •  همکارى با ریاست دانشگاه براى اجراى هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهاى ستادى دانشگاه.
  •  نظارت بر امور فنى و تأسیسات کلیه ساختمانهاى دانشگاه.
  •  نظارت بر اجرای طرحهاى عمرانى و تعمیراتى و انجام هماهنگیهای لازم درباره آن.
  •  ارزشیابى عملکرد سالانه کارکنان طبق برنامه مصوب و گزارش آن به هیأت رئیسه و نیز اجراى طرحهاى تشویقى در جهت ارتقاء بهره ‏ورى آنان.
  •  برنامه ‏ریزى براى تأمین فضاهاى کالبدى با برنامه توسعه دانشگاه و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانى مورد نیاز.
  •  تهیه و تدوین برنامه های جاری و آتی دانشگاه با توجه به چشم انداز 20ساله آستان قدس رضوی.
  •  تهیه و تدوین برنامه های اجرایی فعالیتهای بخشهای  اداری به صورت کوتاه مدت وبلند مدت.
  •  تهیه و تدوین گزارشات درخواستی شورای دانشگاه جهت ارائه به هیات امناء.