تقویم آموزشی


سال تحصیلی 1397- 1396
 
الف)- نیم‌سال اول(17 هفته)
 
ردیف برنامه روز و تاریخ
1 شروع کلاس‌ها شنبه 25 شهریور(25 ذی الحجه)
2 حذف و اضافه شنبه 25 شهریور لغایت دوشنبه 27 شهریور
3 انتخاب واحد نیم‌سال بعد شنبه 18 آذر(20 ربیع الاول)
4 پایان حذف تکدرس پنجشنبه 16آذر(18 ربیع الاول)
5 پایان کلاس‌ها پنج شنبه 21 دی(23 ربیع الثانی)
6 شروع امتحانات دوشنبه 25دی(18ربیع الثانی)
7 پایان امتحانات سه شنبه 10 بهمن(12 جمادی الاول)
 
ب)- نیم‌سال دوم(16 هفته)

 
ردیف برنامه روز و تاریخ
1 شروع کلاس‌ها دوشنبه 23 بهمن(25 جمادی الاول)
2 حذف و اضافه دوشنبه 23 بهمن لغایت چهارشنبه 25 بهمن
3 تعطیلات نوروزی پایان روز یک‌شنبه 27 اسفند(29 جمادی الثانی)
4 شروع کلاس‌ها بعد از نوروز سه شنبه 14 فروردین
5 پایان حذف تکدرس دوشنبه 31 اردیبهشت
6 انتخاب واحد ترم تابستان شنبه 8 اردیبهشت
7 انتخاب واحد نیم‌سال بعد شنبه 5 خرداد
8 پایان کلاس‌ها دو شنبه 28 خرداد
9 شروع امتحانات شنبه 2 تیر
10 پایان امتحانات یک شنبه 17 تیر
 
ج)- دوره تابستانی
 
ردیف برنامه روز و تاریخ
1 شروع کلاس‌ها شنبه 30 تیر
2 پایان کلاس‌ها سه شنبه 6 شهریور
3 شروع امتحانات شنبه 10 شهریور
4 پایان امتحانات ‌سه شنبه 13 شهریور
 
مصوب جلسه مورخ  96/27/1  گروههای آموزشی