فرم ها- آموزش


ردیف نام فرم قسمت اداری موضوع
1  فرم شماره 1- فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه آموزش پایان نامه
2  فرم شماره 2- طرح نامه آموزش پایان نامه
3  فرم شماره 3- فرم گزارش سه ماهه آموزش پایان نامه
4   فرم شماره 4- فرم گزارش نهایی دکتری آموزش پایان نامه
5  فرم شماره 4- فرم گزارش نهایی کارشناسی ارشد آموزش پایان نامه
6  فرم تعهد نامه محضر مقطع دکتری هسته گزینش و پذیرش پایان نامه
7  فرم احتساب سنوات خدمت آموزش اعضای هیئت علمی
8  فرم درخواست شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه آموزش
9  دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتری آموزش
10  فرم طرح‌نامه مقاله نویسی آموزش
11  تصویب نامه طرح پژوهشی شماره 3 آموزش
12  فرم طرح پژوهشی شماره 3 آموزش

 
 آئین نامه ها
 
ردیف عنوان آیین نامه قسمت اداری
1 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی آموزش
2 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد آموزش
3 آیین نامه ضوابط استفاده از بخش اطلاع رسانی پژوهش - اداره کتابخانه
4 آیین نامه انتخاب دانشجوی ممتاز کارشناسی آموزش
5 آیین نامه انتخاب دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد آموزش
6 دستور العمل نگارش پایان  نامه کارشناسی ارشد و دکتری آموزش
7 آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه آموزش
8 آیین نامه دوره دکتری آموزش
9 روند تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد آْموزش
10 آیین نامه چاپ پایان نامه دانشگاه آْموزش