دکتر احمد عاملی

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی    
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2 تلفن محل کار و فاکس: 334 داخلی 05132218990 ایمیل : Ameli2000@gmail.com  
پایان نامه ارشد
.شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران
رساله دکترا
.تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیربخش های اقتصاد با استفاده از فرایند سلسله مراتبی(AHP) و برنامه ریزی خطی فازی (FLP)
مقالات
.بهره وری عوامل تولید و میزان بکارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان
.مدلسازی تابع رفاه اجتماعی (مطالعه موردی یارانه انرژی )
.تعیین اولویت ها و رتبه بندی زیر بخش های اقتصادی -اجتماعی در اخذ یارانه انرژی با استتاد از روش فرایند سلسله مراتبی (AHP) و برنامه ریزی خطی فازی (FLP)
.پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی مبتنی بر(GA) و مقایسه با شبکه عصبی فازی
.ویژگی های نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی ( بر اساس عهد نامه مالک اشتر)
.اصل مساوات و اصول الگوی اسلامی نظام توزیع
.تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام
.An AHP decision making model for optimal allocation of energy subsidy among socio-economic subsectors in Iran, Energy Policy(ISI(( Volume 45, June 2012, Pages 24–32(
.Estimating the Insurance Services VaR via Monte Carlo Simulation (Case Study of Dana Insurance Company in Iran( Acceptance Letter(( GMP REVIEW Volume V/16 2015((ISI(
.Value at Risk Estimation in Car Insurance by Conditional Heteroskedasticity( Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 12, December 2014, pp. 289-297((ISC(
سوابق تحصیلی
 • لیسانس مهندسی صنایع - گرایش تولید صنعتی
 • فوق لیسانس علوم اقتصادی
 • دکترای علوم اقتصادی گرایش اصلی اقتصاد انرژی (اقتصاد منابع طبیعی)، گرایش فرعی اقتصاد پولی
سوابق آموزشی

مقطع کارشناسی ارشد

 • قیمت گذاری انرژی
 • مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفت
 • حقوق قراردادهای ملی و بین المللی نفت
 • سمینار انرژی
 • اقتصاد خرد ( اقتصادانرژی)
 • اقتصاد خردپیش(مهندسی سیستمها)
 • اقتصاد خرد پیشرفته(مهندسی سیستمها(

کارشناسی ارشد

 • اقتصاد خرد 1
 • اقتصاد خرد 2
 • اقتصاد کلان
 • پول وارز و بانکداری
 • ریاضییات عمومی 1
 • ریاضییات عمومی 2
 • کلیات اقتصاد
 • اقتصاد اسلامی
 • اصول علم اقتصاد
عناوین رساله کارشناسی ارشد و دکتری

فوق لیسانس

 • شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران

دکتری

 • : تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیربخش های اقتصاد با استفاده از فرایند سلسله مراتبی(AHP) و برنامه ریزی خطی فازی (FLP)
مقالات
 • بهره وری عوامل تولید و میزان بکارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان (علمی – پژوهشی - تحقیقات اقتصادی - شماره 67 - پاییز 44)
 • مدلسازی تابع رفاه اجتماعی (مطالعه موردی یارانه انرژی )( علمی – پژوهشی - تحقیقات مدلسازی اقتصادی- شماره 3- بهار 90)
 • تعیین اولویت ها و رتبه بندی زیر بخش های اقتصادی -اجتماعی در اخذ یارانه انرژی با استتاد از روش فرایند سلسله مراتبی (AHP) و برنامه ریزی خطی فازی (FLP) ( علمی – پژوهشی – تحقیقات مدلسازی اقتصادی – شماره 11 – 92)
 • پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی مبتنی بر(GA) و مقایسه با شبکه عصبی فازی(علمی- پژوهشی - تحقیقات مدلسازی اقتصادی-پذیرش شده(
 • ویژگی های نظام عملکردی مبتنی بر حداقل سازی جرایم اقتصادی سیستمی ( بر اساس عهد نامه مالک اشتر) ، ( علمی – ترویجی – کاراگاه -دوره دوم- سال پنجم- تابستان 91 - شماره 19 )
 • اصل مساوات و اصول الگوی اسلامی نظام توزیع ( علمی – ترویجی- پژوهشنامه اجتماعی – اسلامی شماره 98، سال نوزدهم ش 3 ، پاییز 1392)
 • تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام ( علمی-تخصصی- مطالعات اقتصاد اسلامی-شماره 2-بهار و تابستان 88 )
 • An AHP decision making model for optimal allocation of energy subsidy among socio-economic subsectors in Iran, Energy Policy(ISI(( Volume 45, June 2012, Pages 24–32(
 • Estimating the Insurance Services VaR via Monte Carlo Simulation (Case Study of Dana Insurance Company in Iran( Acceptance Letter(( GMP REVIEW Volume V/16 2015((ISI(
 • Value at Risk Estimation in Car Insurance by Conditional Heteroskedasticity( Asian Journal of Research in Business Economics and Management Vol. 4, No. 12, December 2014, pp. 289-297((ISC(
آثار کنفرانس ملی و بین المللی
 • الزامات و ضرورت های قانونی مبارزه با جرایم اقتصادی( مجموعه چکیده مقالات همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی، سال 91)
 • تاثیر قوانین و مقررات حقوقی و اقتصادی بر جرایم اقتصادی(مجموعه چکیده مقالات همیایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی، سال 91)
 • ملزومات و اولویت های مبارزه با جرایم اقتصادی( مجموعه چکیده مقالات همایش ملی نقش مبارزه باجرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی، سال 91)
 • -Income inequality decomposition by income source in Eurban household in Iran 2008-2013.(international conference on modern research’s in management, economics and accounting((27th july 2015 in Istanbul turkey(
 • -Income inequality decomposition by income source in Rural household in Iran 2008-2013(at the 1st International Conference on Applied Economics and Business((Tehran-Iran 26-27,2015(
تالیف کتاب/ترجمه کتاب
 • تئوری اقتصاد خرد پیشرفته، تالیف ژل و رنی، ترجمه احمد عاملی و محمد مهدی عسگری ده آبادی.ناشر دانشگاه علوم اقتصادی، 1391
 • برداشتی از توزیع و رفاه (نظریه و مدلسازی)، تالیف احمد عاملی،ناشر دانشگاه علوم اقتصادی، 1302
 • مبانی مدیریت در سازمان های دانش محور در دور گذار با رویکرد کارایی اقتصتادی و اخلاق حرفه ای، تالیف احمد عاملی ، ناشر دانشگاه علوم اقتصادی، 1392
سوابق پژوهشی

موضوعات پژوهشی (Research) :

 • ارزیابی احداث پالایشگاه های جدید در کشور با توجه به بازارهای بین المللی فرآورده های نفتی (جهاد دانشگاهی تهران(
 • مطالعه و شناسایی مزیت های نسبی و امکان سنجی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در کشور (وزارت جهاد کشاورزی(
 • مطالعه بهره وری در واحدهای صنعتی استان خراسان و چگونگی استفاده از ظرفیت های انجام شده و امکانات موجود (شرکت شهرک های صنعتی خراسان(
 • مطالعه تطبیقی تخلّفات گمرکی در ایران و برخی کشورهای منتخب (سازمان گمرک ج.ا.ا (
 • اسلام و راهبردهای توسعه اقتصادی (دفتر تبلیغات اسلامی خراسان(
 • آزادی و رشد (دفتر تبلیغات اسلامی خراسان(

موضوعات پژوهشی (Working Paper) :

 • تحول تاریخی در مفهوم بهره
 • تحلیل تجارت شبکه ای در ایران (مورد گلدکوئیست)
 • نگاهی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران.
 • نگاهی به خصوصی سازی در ایران .
 • تحلیل همگرایی بین صادرات خدمات و درآمد در ایران.
 • تحلیل تاریخی مراحل توسعه در ایران در دوره 1987 – 1941
 • ارزیابی کار و زمان در فعالیت ها ایران خودرو - قطعات محوری - مشهد
 • طرح ریزی واحد صنعتی در شرکت فیلتر ستاره - اصفهان
 • تحلیل کنترل کیفیت کالاها در شرکت شهد ایران - مشهد
سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی و آموزشی

 • کارشناس اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی رجاء
 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی
 • عضو دائمی انجمن اقتصاد اسلامی
 • راهنما و مشاور پایان نامه های دانشجویی
 • داور پروژه های پژوهشی دفتر تحقیقات و استاندارد شرکت برق منطقه ای خراسان
 • داور مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی
 • داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
 • مدیر داخلی فصلنامه اقتصاد پولی مالی اسلامی
 • مدیر گروه اقتصاد انرژی و منابع

سوابق راهبری طرح و پروژه

 • راهبری و راه اندازی دفتر کارآفرینی دانشکده علوم اقتصادی
 • راهبری و راه اندازی واحد مشاوره دانشجویی، دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه ، دفتر گسترش معارف قرآنی دانشکده علوم اقتصادی
 • راهبری و راه اندازی اتوماسیون تغذیه ، آشپزخانه صنعتی ، سالن اجتماعات دانشکده علوم اقتصادی
 • راهبری در برگزاری و طراحی دوره های سرمایه گذاری در بازار سهام و ارز ، دانشگاه علوم اقتصادی
 • راهبری در برگزاری همایش بین المللی بیمه چالش ها و فرصت ها ، دانشگاه علوم اقتصادی

سوابق امور اجرایی

 • مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی
 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم اقتصادی
 • رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم اقتصادی
 • مدیر مسئول انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی
 • دبیر کمیته ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی
 • عضو کمیته آموزش ضمن خدمت در دانشگاه علوم اقتصادی
 • دبیر کمیته اجرایی همایش بین المللی بیمه چالش ها و فرصت ها دانشکده علوم اقتصادی
 • عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

نسخه قابل چاپ
متون عمومي